Hot Chilly vs Colony Plunder

Sweet Chilly vs I-Beam

Sweet Chilly vs I-Beam

Colony Pillage vs Dench

Colony Pillage vs Dench

Firestorm vs Sublime

Hot Chilly vs Sweet Chilly

Hot Chilly vs Sweet Chilly

HOS Burgundy vs Slamtown

HOS Burgundy vs Slamtown

Cherry Bomb vs Phoenix

Cherry Bomb vs Phoenix

I-Beam vs Hot Chilly

STBAU vs Vixenz

STBAU vs Vixenz

Squadron vs Cherry Bomb

Slamtown vs Magnum

Karma vs Fishwick

SublimeO vs HOS Burgundy